Belastingtips voor ondernemers
Hieronder hebben we een aantal belastingtips voor ondernemers opgesomd. Voor meer informatie neem contact op met Nettax belastingadviseurs voor de regio Groningen, Friesland en Drenthe.

2.1. Algemeen

2.1.1. Vraag om een voorlopige verliesverrekening
Verwacht u een belastingteruggaaf als gevolg van een behaald verlies uit werk en woning en/of aanmerkelijk belang, dan kunt u de inspecteur alvast vragen om een voorlopige verliesverrekening. Bij de berekening van deze voorlopige teruggaaf wordt 80% van het vermoedelijke verlies in aanmerking genomen. Dit is gunstig voor uw liquiditeitspositie.

2.1.2. Vernieuw VAR-verklaring op tijd
Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is slechts één jaar geldig en eindigt dus op 31 december aanstaande. Vraag tijdig een nieuwe VAR aan, aangezien de Belastingdienst voor de afhandeling acht weken claimt.

2.1.3. Houd uw ondernemingsuren bij
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersaftrek, moet u in 2006 minimaal 1225 uren besteden aan werkzaamheden in uw onderneming. Bovendien moet van uw totale werkzaamheden meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. Ten aanzien van de werkzaamheden is eveneens het soort van belang. Ondersteunende activiteiten tellen namelijk niet mee. Houd dus een agenda bij om dit aan te tonen. Starters hoeven overigens niet aan deze eis te voldoen.

2.2. Bedrijfsopvolging

2.2.1. Wacht met bedrijfsoverdracht
Bent u van plan uw onderneming over te dragen aan een (pleeg/half-)broer of zus, weet dan dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting ook voor hen geldt. Is er geen acute haast bij, wacht er dan mee tot 2007. Vanaf dat jaar gelden bij bedrijfsoverdrachten voor het successie- en schenkingsrecht namelijk vrijstellingen die oplopen tot 75% (nu 60%)

2.3. Investeringsregelingen

2.3.1. Kijk of u investeringen wilt doorschuiven
Hoe hoger uw investeringen, hoe lager het percentage investeringsaftrek. Bekijk daarom eens of u dit jaar nog (verder) wilt investeren of dat u dat liever doorschuift naar volgend jaar, omdat u op die manier wellicht van een hoger aftrekpercentage kunt profiteren.

2.3.2. Vergeet de herinvesteringsreserve niet
Heeft u een herinvesteringsreserve doordat u de afgelopen drie jaren een bedrijfsmiddel voor meer dan de boekwaarde heeft verkocht? Zorg er dan voor dat u deze benut voor nieuwe investeringen. Doet u dit niet binnen drie jaar, dan valt de reserve verplicht vrij ten gunste van het resultaat.

2.3.3. EIA en MIA op nul: plan uw investeringen
Met ingang van 12 oktober 2006 zijn de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) op nul gezet. Overweegt u een dergelijke investering, wacht daar dan mee tot begin volgend jaar. Vanaf 1 januari aanstaande staan beide regelingen weer helemaal open.

2.4. Omzetbelasting

2.4.1. Controleer verhouding belast en onbelast
Gebruikt u uw bedrijfsmiddelen voor belaste en onbelaste prestaties en claimt u aftrek van voorbelasting op basis van de verwachte verhouding tussen beide prestaties? Ga dan na of die verhouding nog wel klopt. Zo niet, dan zult u de aftrek moeten herzien. De herzieningstermijn is tien jaar voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken.

2.4.2. Dien suppletieaangifte omzetbelasting in
Kijk bij de jaarafsluiting of het saldo van de verschuldigde of te vorderen omzetbelasting op de balans per 31 december 2006 overeenkomt met de BTW die in de periodieke aangiften is aangegeven. Verschillen kunt u vrijwillig en zonder boete verbeteren door vóór 1 april 2007 een suppletieaangifte in te dienen.

2.5. Werknemersbeloningen

2.5.1. Stel reglement op bij minder dan 500 km privé
U hoeft geen bijtelling op het loon te zetten als uw werknemer privé minder dan 500 km met de auto van de zaak rijdt. Stel voor degenen die dit wensen een reglement op, waarin ze verklaren daadwerkelijk niet meer 500 km privé te zullen rijden. Dan bent u in elk geval gevrijwaard. De Belastingdienst vermoedt namelijk dat er op grote schaal misbruik van deze mogelijkheid wordt gemaakt en zal hierop gaan controleren. De overheid verwacht hierdoor € 300 miljoen te kunnen terugvorderen.

2.5.2. Geschenkenregeling
Als u voornemens bent uw personeel een geschenk te geven, bijvoorbeeld een kerstpakket, dan kunt u dit gefacilieerd doen tot een bedrag van € 35. Hierover dient u 15% eindheffing toe te passen. Als de waarde hoger is dan € 35 dan kunt u de regeling voor kleine verstrekkingen toepassen. Hiertoe mag het totaal per werknemer het bedrag van € 272 op jaarbasis niet te boven gaan. Bovendien mag het bedrag per verstrekking niet méér bedragen dan € 136. Hierover dient u het zogenaamde tabeltarief als eindheffing toe te passen.

Vanaf 2007 wordt het bedrag van € 35 verdubbeld. Dit betekent dat u per werknemer tot een bedrag van € 70 op jaarbasis een geschenk kunt geven. Bovendien vervalt de eis dat het geschenk ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of Sinterklaas moet worden gegeven. Wel wordt de eindheffing verhoogd tot 20%.

2.5.3. Realiseer optierechten nog dit jaar
Overweegt u het management van uw BV – uw sleutelfiguren – aandelen of opties uit te reiken of toe te kennen, doe dit dan nog in 2006. Vanaf volgend jaar zijn de hiervoor te maken zakelijke kosten (accountant, notaris e.d.) niet meer aftrekbaar.

2.6. Pensioen en oude dag

2.6.1. Pas pensioenregelingen aan
Pensioenregelingen moesten met ingang van 1 januari 2006 voldoen aan de Wet VPL, anders valt u tot 1 januari 2007 onder de overgangsregeling. U betaalt dan 52% belasting over het verschil tussen de oude premie en de premie die u zou betalen als u de pensioenregeling wel had aangepast. Als de regeling hierna nog niet is aangepast, wordt de waarde van alle opgebouwde pensioenrechten belast als loon.

2.6.2. Basispremie WGA wijzigt per 1 januari 2007
Het UWV heeft de basispremie voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) voor 2007 vastgesteld op 0,28%. Het gaat om een gemiddelde lastendekkende premie, die wordt verhoogd met een vaste opslag van 0,47%. Hierop wordt een opslag of korting toegepast, afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw bedrijf of bedrijfstak.

Neem vrijblijvend contact op met Nettax