Wat is een micro-BV?

Criteria gewijzigd. Per 1 november 2015 zijn de groottecriteria van kleine, middelgrote en grote BV’s gewijzigd (artikel 2:396, lid 1 BW) .

Lastenverlichting. Daarnaast is er een nieuwe categorie rechtspersoon toegevoegd, de micro-BV, met als doel lastenverlichting. Zo geniet de micro-BV vrijstellingen, zowel in de inrichting van de jaarrekening als in de publicatiestukken. Maar wat is nu het verschil tussen een micro-BV en een kleine BV? En welke vrijstellingen heeft een micro-BV ten opzichte van een kleine BV?

Kleine of micro-BV? Om de grootte van uw onderneming te bepalen, moet de jaarlijkse balans (op basis van geconsolideerde cijfers) van twee achtereenvolgende boekjaren, aan minimaal twee van de drie vereisten voldoen.

Micro Klein
Activa < € 350.000,- € 350.000,- – €   6 mln
Netto-omzet < € 700.000,- € 700.000,- – € 12 mln
Gemiddeld aantal werknemers <10 10 – 50

Let op 1. Het betreft hier de waarde van de activa gewaardeerd op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Waardering op marktwaarde is niet toegestaan.

Let op 2. Heeft u pensioen in eigen beheer en wordt de pensioenvoorziening gewaardeerd tegen RJ-waarde (op commerciële grondslagen)? Dan komt u niet in aanmerking voor een micro-BV.

 

Vrijstellingen voor de micro-BV

Beperkte jaarrekening. Een micro-BV hoeft slechts een zeer beperkte balans en winst- en verliesrekening op te stellen. Zo mogen diverse balansposten samengetrokken worden tot één balanspost.

Debet Credit
Vaste activa Eigen vermogen
Vlottende activa Voorzieningen
Schulden

Geen toelichting. Een micro-BV hoeft geen toelichting bij de jaarrekening te geven.

Let op. Wel moeten er onderaan de balans de volgende zaken worden vermeld: de verplichtingen, de kredieten en voorschotten verleend aan bestuurders en commissarissen die niet in de balans zijn opgenomen.

Posten samenvoegen. Ook bij de winst- en verliesrekening mogen posten samengetrokken worden tot één post.

Omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen (inkopen)
Afschrijvingen en waardeverminderingen
Lonen
Overige bedrijfskosten

Let op. Banken en aandeelhouders willen wellicht meer informatie dan de vereiste balans en winst- en verliesrekening.

En de kleine BV? Voor de kleine BV gelden andere eisen voor het opstellen van de balans en de winst- en verliesrekening ( T&A Belastingen, jg. 21, nr. 1, p. 7, 12.02.2016 ).

Hoe met deponeren?

Welke gegevens u moet deponeren, is afhankelijk van de grootte van uw rechtspersoon.

Gegevens Micro Klein
Beperkte balans X
Verkorte balans X
Beperkte toelichting X
Een micro-BV geniet vrijstellingen, zowel op het gebied van de inrichting van de jaarrekening als van de publicatiestukken. Ga na in welke categorie uw BV valt en bespreek met uw accountant welke gegevens er worden gedeponeerd.
Gepubliceerd door Indicator.nl

Neem vrijblijvend contact op met Nettax