Download hier de Privacyverklaring in PDF

Inleiding

Nettax Belastingadviseurs B.V. (hierna ook wel ‘wij’ of ‘ons’) streeft er naar diensten van hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze cliënten en een zorgvuldige omgang met bijbehorende persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen wij van uzelf ontvangen (schriftelijk, e-mail, telefoon) of via derden (werkgever). Via deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Naam en contactgegevens

Nettax Belastingadviseurs B.V.
Kerkeveen 10
8426 JJ Appelscha
Telefoonnummer: 0516-433652
E-mailadres: info@nettax.nl
KVK nummer: 01079882

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum en – plaats;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers);
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften e.d. nodig zijn;
 • IP-adres
 • Financiële gegevens (in de meest ruime zin van het woord)

Nettax Belastingadviseurs B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Doel verwerking persoonsgegevens

Nettax verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten te verrichten in het kader van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om contact op te kunnen zoeken met u via de telefoon of e-mail;
 • Onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer anders dan bovenstaande redenen wij uw persoonsgegevens willen verwerken zullen wij hiervoor eerst expliciet toestemming vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij daar dan eerste opnieuw toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Deze ‘subverwerkers’ verwerken op basis van exacte opdracht de persoonsgegevens of hebben enkel inzage in de persoonsgegevens:

 • CSE B.V.
 • 7×24.nl B.V.
 • Boxwares B.V. (hosting)

Wanneer uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wordt hierover eerst uw toestemming worden gevraagd. Uitzondering hierop zijn bepaalde instanties en autoriteiten waarbij wij een wettelijke plicht hebben om de persoonsgegevens te verstrekken.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel van de opdracht. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (wettelijke bewaarplichten).

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Technische beveiligingsmaatregelen:

 • Real time back-up zodat verlies van Persoonsgegevens wordt tegengegaan;
 • Gegevens worden opgeslagen in een professioneel gecertificeerd data center om een hoge mate van betrouwbaarheid te garanderen;
 • Nettax treft voorzieningen voor adequate toegangsbeveiliging zodat toegang tot Persoonsgegevens alleen voorbehouden is aan geautoriseerd personeel;
 • Nettax heeft maatregelen getroffen om kwaadaardige software, zoals – maar niet beperkt tot – computervirussen, op te sporen en af te wenden;
 • Nettax maakt gebruik van beveiligde HTTPS verbindingen.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen:

 • Medewerkers van Nettax dienen zowel tijdens als na beëindiging van hun dienstverband volstrekte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle gegevens (inclusief Persoonsgegevens) waarvan medewerker in het kader van hun dienstverband kennis genomen hebben;
 • Toegang tot Persoonsgegevens is voorbehouden aan geautoriseerd personeel;
 • Indien subverwerkers worden ingeschakeld, sluit Nettax een Sub-Verwerkersovereenkomst teneinde de verantwoordelijkheden en verplichtingen inzake de gegevensbescherming ook bij de subverwerkers te waarborgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nettax en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar info@nettax.nl  We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Datalekken

Nettax laat u onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 48 uur nadat wij ervan kennis hebben gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging die betrekking heeft of kan hebben op de verwerking van Persoonsgegevens. De door ons aan u te verstrekken informatie kan het volgende omvatten:

 1. de aard van de inbreuk;
 2. de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen Persoonsgegevens in kwestie;
 3. de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen;
 4. de maatregelen die Nettax heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk in verband met de Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk.
 5. Nettax zal maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om de (mogelijke) schade te beperken en Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover

met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen

Nettax behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Neem vrijblijvend contact op met Nettax