1.1. Algemeen

1.1.1. Vraag T-biljet aan

De tijd voor indiening van het zogenoemde T-biljet wordt verlengd van drie naar vijf jaar. Ook komt de teruggaafdrempel van € 454 te vervallen. Dit geldt voor teruggaven vanaf het belastingjaar 2001. Ook reeds afgehandelde T-biljetten over die jaren kunnen worden herzien. Belastingteruggaven van € 13 en minder worden niet uitbetaald.

1.1.2. Sterk wisselend inkomen? Denk aan middeling

Als uw inkomen in box 1 over drie aaneengesloten jaren sterk verschilt, kunt u om middeling verzoeken. De belasting wordt dan herrekend over uw gemiddelde inkomen, waardoor u minder last heeft van het progressieve (hoge) tarief. U krijgt alleen het verschil tussen de geheven en herrekende belasting terug dat boven de € 545 ligt.

1.2. Terbeschikkingstellingsregeling

1.2.1. Draag afgewaardeerde vordering over

U kunt een verlies op een vordering uit ter beschikking gesteld vermogen (TBS) ten laste van uw inkomen brengen. Dit levert u een belastingbesparing van maximaal 52% op. Wanneer u deze verkoopt aan familieleden (verbonden personen) of gelieerde vennootschappen, die niet onder de TBS regeling vallen, zijn de latere waardestijgingen niet, of lager belast. Vanaf volgend jaar mag dit niet meer. Kijk of u nu nog uw afgewaardeerde vordering moet overdragen.

1.3. Eigen woning

1.3.1. Kijk naar uw hypotheek

Ga na of het oversluiten van uw huidige hypotheek voordelig is. Houd wel rekening met eventuele boeterente bij vervroegde aflossing. Verder kan door aflossing of ondertussen ontstane overwaarde de toeslag op de rente wellicht vervallen. De geldgever komt daar niet altijd spontaan mee.

1.3.2. Los de kleine eigenwoningschuld af

Sinds 2005 hoeft u nooit méér aan eigenwoningforfait bij uw inkomen te tellen dan wat u aan rente aftrekt. Heeft u uw schuld helemaal afgelost, dan trekt u niets af en hoeft u dus ook niets meer bij uw inkomen te tellen.

1.3.3. Bezorg uw kind fiscaalvriendelijk een eigen woning

Leen uw kind, indien mogelijk, een bedrag waarmee het de eigen woning (gedeeltelijk) kan financieren. De rente is bij uw kind aftrekbaar tegen het progressieve tarief, terwijl u in box 3 over de vordering betaalt. Ook bereikt u hiermee dat uw kind geen afsluitprovisie betaalt en dat zijn maandelijkse rentelasten beperkt blijven.

1.4. Box 3

1.4.1. Beleg in landgoederen

Voor beleggingen in landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet (NSW) geldt onder voorwaarden een vrijstelling in box 3. Bovendien kunt u een dergelijk goed vrij van overdrachtsbelasting aankopen. Verder kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling schenkings- of successierecht en zijn er diverse subsidies beschikbaar.

1.5. Persoonsgebonden aftrek

1.5.1. Let op buitengewone uitgaven voor studerende kinderen

Bijdragen voor het levensonderhoud van uw studerende kinderen kunt u soms aftrekken voor de inkomstenbelasting. Wanneer ze studiefinanciering krijgen, mag dat niet. Behalve als ze enkel nog het recht hebben om te lenen van de Informatie Beheer Groep en daar geen gebruik van maken.

1.5.2. Kijk naar uw ziektekosten

Voor de aftrek van ziektekosten van u, uw fiscale partner en kinderen jonger dan 27 jaar geldt een drempel. Als u tot nu toe minder uitgaven heeft gedaan dan het drempelbedrag, kan het gunstig(er) zijn om nog dit jaar extra uitgaven te doen. Denk aan de aanschaf van een bril, hulpmiddelen en dergelijke, of het vóór eind december betalen van openstaande rekeningen.

1.6. Erven en schenken

1.6.1. Schenk aan uw kinderen

Dit jaar mag u uw kinderen tot een bedrag van € 4.342 belastingvrij schenken. Is uw kind (of diens partner) ouder dan 18, maar jonger dan 35 jaar, dan mag u hem of haar in plaats daarvan ook eenmalig tot € 21.700 schenken (tarieven 2006).

1.6.2. Schenk aan uw kleinkinderen of anderen

Schenkingen door grootouders aan kleinkinderen of aan anderen, mogen eenmaal per kalenderjaar belastingvrij worden gedaan tot een bedrag van € 2.606 (per persoon, tarief 2006). Het moet wel gaan om schenkingen gedaan op of na 1 januari 2006. Schenkt u meer, dan is over het meerdere schenkingsrecht verschuldigd.

1.6.3. Maak gebruik van periodieke gift

Wanneer u toch al regelmatig schenkt aan een goed doel, kunt u ook kiezen voor een periodieke gift. Voor zo’n gift geldt namelijk geen aftrekdrempel als u notarieel vastlegt dat u minimaal vijf jaar lang, maar uiterlijk tot het tijdstip van uw overlijden, jaarlijks een bepaald bedrag aan de instelling van uw keuze schenkt.

1.7. Diversen

1.7.1. Doe rustig aan met aanvragen DigiD-code

Het was de bedoeling dat u volgend jaar uw aangifte inkomstenbelasting via internet uitsluitend met uw DigiD-code kon ondertekenen, dus niet meer met uw elektronische handtekening (pincode) van de Belastingdienst. Dat is echter nog een jaar uitgesteld. Net als bij de pincode zal iedereen in de toekomst een eigen DigiD-code hebben.

1.8. Lijfrente

1.8.1. Gebruik uw reserveringsruimte optimaal

Voor het deel van de jaarruimte voor de lijfrentepremie dat u de afgelopen zeven jaar niet heeft benut, heeft u recht op de reserveringsruimte. Die bedraagt echter niet meer dan 17% van de premiegrondslag, met een maximum van € 6.389. Voor wie 55 jaar of ouder is, geldt een maximum van € 12.621 (bedragen 2006). Om de premie in 2006 te mogen aftrekken, moet ze wel vóór 1 april 2007 zijn betaald.

1.9. Werknemersbeloningen

1.9.1. Onderhandel over belastingvrije vergoeding

Heeft u de mogelijkheid om (opnieuw) met uw werkgever over uw loon te onderhandelen, vraag hem dan om belastingvrije vergoeding of verstrekking van uw beroepskosten. Zelf betaalde beroepskosten zijn immers niet meer aftrekbaar.

1.9.2. Laat uw werkgever uw studiekosten vergoeden

Uw werkgever mag de kosten van een studie om (meer) loon te verdienen, belastingvrij vergoeden in het jaar waarin u ze maakt. Tot de studiekosten behoren: de kosten van les-, inschrijf- en examengelden, de kosten van studieboeken en ander lesmateriaal en reiskosten (€ 0,19 per km).

Neem vrijblijvend contact op met Nettax