3.1. Controleer contracten

Sinds 1 januari 2002 zijn bedrijven verplicht om met betrekking tot verbonden ondernemingen voldoende documenten in hun administratie te hebben. De regeling was vroeger alleen van toepassing op internationaal opererende bedrijven, maar inmiddels geldt ze ook voor nationaal werkzame ondernemingen. Wanneer u niet voldoet aan de wettelijke informatieplicht, geldt omkering van de bewijslast.

3.2. Wacht met dividend uitkeren

Vanwege de tijdelijke verlaging van het aanmerkelijk belangtarief met 3% in 2007, kunt u beter nog even wachten met een dividenduitkering. Bovendien wordt de uitkering dan niet tot de rendementsgrondslag per 31 december 2006 en 1 januari 2007 gerekend. Zo heeft u dus ook nog een belastingbesparing in box 3.

3.3. Stel voldoende zekerheden bij rekening-courant

Heeft u een rekening-courantschuld aan uw BV, dan moet u bij de jaarrekening over 2006 nagaan of u voldoende zekerheden heeft gesteld ter nakoming van uw verplichtingen. Als de Belastingdienst aannemelijk maakt dat u uw schuld niet kunt of zult aflossen, is sprake van een onttrekking (winstuitdeling aan DGA).

3.4. Leen van uw eigen BV

Mocht uw BV over overtollige geldmiddelen beschikken, dan kunt u in voorkomende gevallen beter lenen van uw vennootschap dan van een externe financier. De rente op personeelsleningen bedraagt thans 3,5%; bij een externe financier bent u veelal een stuk duurder uit.

3.5. Koop of verkoop nog dit jaar een bedrijfspand

Een bedrijfspand nog in 2006 aanschaffen of verkopen kan verstandig zijn. Vanaf 2007 wordt voor gebouwen in eigen gebruik de afschrijving beperkt tot 50% van de WOZ-waarde. Maar op grond van een overgangsregeling kan nog drie jaar lang op de oude wijze worden afgeschreven.

3.6. Let op de fiscale waardering van het onderhanden werk

Dit jaar kunt u de waardering van uw onderhanden werk nog fiscaal lager op de balans opnemen. Het zogenoemde constante deel van de algemene kosten moet commercieel al wel worden gewaardeerd, maar fiscaal hoeft dat nog niet. Volgend jaar zult u winst moeten nemen; door de tariefdaling wordt deze lager belast.

3.7. Ken uw DGA pensioenrechten toe

Met de komst van de Pensioenwet kan het interessant zijn om uw werknemer-DGA nog dit jaar een pensioen toe te kennen. Door de overgangsregeling heeft u dan één jaar de tijd om te kiezen om al of niet onder de nieuwe wet, die meer rechtsbescherming biedt, te vallen.

3.8. Optimaliseer uw pensioen

Mocht een hoog pensioen gunstig zijn, dan heeft u de volgende mogelijkheden om uw rechten te optimaliseren:

– Door inkoop van diensttijd als u vóór 8 juli 1994 pensioen heeft opgebouwd. Dit kan alleen bij een pensioentekort;

– Door waardeoverdracht. Heeft u na 8 juli 1994 bij andere werkgevers pensioenrechten opgebouwd, dan kunnen deze rechten en de daarmee samenhangende dienstjaren soms worden ingebracht in uw huidige pensioenregeling.

3.9. Verlaging Vpb-tarief: neem kosten nog dit jaar

Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt volgend jaar verder verlaagd. Over de eerste € 20.000 aan winst is 20% Vpb verschuldigd. Vanaf € 20.000 tot € 60.000 geldt een tarief van 23,5%. Over het meerdere wordt 25,5% geheven. Het kan daarom voordelig zijn om kosten nog dit jaar te nemen, al moeten die natuurlijk wel betrekking hebben op het jaar 2006.

3.10. Waardeer oninbare vorderingen en incourante voorraad af

In verband met de tariefsverlagingen komend jaar doet u er goed aan om nu nog te beoordelen of uw vorderingen oninbaar zijn, dan wel uw voorraad incourant(er) is geworden. Het nemen van een extra last dit jaar levert een tariefsvoordeel op. In sommige gevallen heeft u zich hierbij wel te houden aan fiscale waarderingsregels.

3.11. Neem een voorziening op

In sommige gevallen kunt u een voorziening voor toekomstige uitgaven vormen. Dat is vooral een aandachtspunt bij reorganisaties en (bodem)verontreinigingen. De voorwaarden zijn:

– Ze moeten hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich nu al voordoen;

– Ze moeten aan dit jaar of aan vorige jaren worden toegerekend;

– Het is redelijk zeker dat de kosten zich daadwerkelijk zullen voordoen.

3.12. Overweeg verbreking fiscale eenheid Vpb

Soms kan het aantrekkelijk zijn om de fiscale eenheid te verbreken. Denk aan meerdere vennootschappen die alle een belast resultaat behalen. Doordat na de verbreking gebruik kan worden gemaakt van de tariefopstapjes, worden de ondernemingen bij elkaar opgeteld lager belast dan de fiscale eenheid als geheel.

Neem vrijblijvend contact op met Nettax