Foto van Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Boeren in beweging met Biochemie

Het stikstofprobleem is, voor zover het de veehouderij betreft, een biochemisch en microbiologisch probleem dat op te lossen is. Op de website www.boerenchemie.nl legt Prof. Dr. Herman A. de Boer dit uit.

De auteur

Het stikstofprobleem is, voor zover het de veehouderij betreft, een biochemisch en microbiologisch probleem dat op te lossen is. Op de website www.boerenchemie.nl legt Prof. Dr. Herman A. de Boer dit uit.

Stikstofverbindingen mest en urine oorzaak van ”stikstofproblematiek”

Alles wat veehouders produceren komt uitsluitend tot stand door duizenden biochemische processen. Dit betreft niet alleen vlees, melk, eieren, huiden en veren maar ook mest en urine. Een belangrijk deel van de mest en urine bestaat uit een stel verschillende stikstofverbindingen en die zijn de oorzaak van de huidige “stikstofproblematiek” voor zover het vee betreft. Bijgevolg ligt de oplossing van die problemen ook in de biochemie. Hoe dat zit, voor zover het de koeien betreft, kunt u lezen in de wetenschappelijke uiteenzetting van Prof. Dr. Herman de Boer.

Veehouderij is toegepaste biochemie

Veehouders zijn praktiserende biochemici. Alles wat er in de koe gebeurt is biochemie; de voervertering; de aanmaak van melk, vlees, eieren; allemaal het resultaat van een enorm aantal, in harmonie verlopende, biochemische processen. Hetzelfde geldt voor alles wat er op en in zijn/haar grond gebeurt en de gewassen die er groeien. Niets in de levende materie onttrekt zich aan de wetten en regels van de biochemie; ook niet de productie van mest en urine. Het is om biochemische redenen dat deze twee eindproducten van nature apart uitgescheiden worden. En dat werkt al miljoenen jaren zo. Vanaf de jaren 60 is het misgegaan. Mest en urine van miljoenen koeien (en varkens, maar daarover gaat dit verhaal niet) belandden vanaf die periode samen op de vloeren. Eén biochemisch proces dat niet in de koe mag plaats vinden, gebeurde ineens wel op duizenden stalvloeren met als gevolg een enorme emissie van gassen met name. NH3 .En dat is te voorkomen.

Samenvatting toegespitst op ammoniakemissie

• De wereldwijde emissie van ammoniak bedreigt de gezondheid van mens en dier, klimaat en ecosystemen; het Nederlandse ammoniak emissieprobleem is daarbij vergeleken ”peanuts”
• De wereld wordt, via kunstmest, gevoed door aardgas
• De wereldwijde bevolkingsexplosie en massale consumptie van dierlijke producten is de aanjager van de mondiale NH3 explosie tezamen met de kunstmestproductie-industrie en kunstmestaanwending op landbouwgrond; omschakeling van die industrie naar waterstof hoort de topklimaatmaatregel te zijn voor zover het de landbouw betreft
• Overheden, landbouworganisaties en banken hebben vanaf de jaren ’60 het huidige stikstofprobleem gezaaid; niet de veehouders, zij waren volgers
• De onzin-term “stikstofruimte” creëren is niets anders dan “pollution-swapping”
• De wetten van de biochemie en microbiologie dicteren dat, zodra mest en urine bij elkaar komen, het urine-ureum meteen omgezet wordt in ammoniak wat vervolgens meteen de lucht in gaat

Oplossing voor het “stikstofprobleem”

• De enige echte oplossing voor het “stikstofprobleem”, wat melkveehouders betreft, is dat urine en mest van koeien nooit bij elkaar mogen komen en bij de bron gescheiden moet worden opgevangen; dat is wat anders dan scheiding van drijfmest in een “dunne en dikke fractie”.
• Vrijwel alle vloer en mestmanagementsystemen overtreden de wet der biochemie en deugen daarom niet.
• Er zijn twee stal- vloer- en mestmanagementsystemen die gehoorzamen aan deze wetten en door toepassing daarvan kan het Nederlandse “stikstof” emissieprobleem binnen een jaar en met relatief weinig geld opgelost worden; althans wat de melkveehouderij betreft.
• Koeien zijn gemakkelijk te trainen tot zindelijkheid; de huidige ligboxenstallen maken hen dat onmogelijk.
• Gescheiden opvang van urine en mest en aanwending op het land leidt tot een 1:1 (N:N) verlaging van het N-kunstmestgebruik.
• Aanwending van eigen ureum-urine en mest leidt tot 1:1 (N:N) verlaging van het aardgasgebruik en dito verlaging van de CO2-emissie door de kunstmestindustrie.
• Nederland heeft, net als in het verleden, nu weer de kans de wereld te tonen hoe schone, milieuvriendelijke, veehouderij eruit zou kunnen zien.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel