Foto van Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Box 3 2027 Aan de slag!

Midden juni 2024 heeft het vorige demissionaire kabinet het Wetsontwerp Box 3 2027 voor advies verstuurd aan de Raad van State. Dit om zo te kunnen garanderen dat de (eventuele) ingangsdatum van de wet per 1 januari 2027 zal kunnen plaatsvinden. In de toelichting geeft de Staatssecretaris aan dat het aan de Tweede Kamer is om te beslissen hoe de daadwerkelijke nadere invulling zal moeten gebeuren.

Aan de slag!

Het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet heeft tot gevolg dat er sprake is van een gewijzigd politiek model. De regeringspartijen zijn het op hoofdlijnen eens over een aantal zaken, doch de invulling van de uitwerkingen zal nog moeten plaats vinden. Verder laat men een groot aantal zaken over aan de Tweede Kamer. Uit de eerste politiek debatten blijkt dat de Tweede Kamer zich nog niet bewust is van dit gewijzigde model. Ik zou zeggen: partijen stop met de na-ijlende verkiezingsretoriek en ga aan de slag met het oplossen van de vele vraagstukken waar Nederland op zit te wachten.

Box 3 2027

Het wetsontwerp gaat uit van het belasten van het werkelijk rendement. Dit mede als gevolg van de arresten van de Hoge Raad van 6 juni 2024. Doch dat wil niet zeggen dat de Hoge Raad helemaal wordt gevolg en dat hoeft ook niet; we gaan compleet nieuwe wetgeving invoeren. Deze moet de toets van het ERVM (Europese Rechten van de Mens) kunnen doorstaan.

Inhoud van het wetsvoorstel

Kort samengevat komt her op neer dat het daadwerkelijk genoten rendement wordt belast; dus geen forfaitaire rekenregels meer op basis van vermogensbestanddelen per begin van het jaar. Dus belasten van genoten rente, dividend, huurinkomsten etc. Dit alles minus de in rekening gebrachte kosten en rente van leningen. Ook worden belast de gerealiseerde verkoopresultaten van verkochte effecten en onroerende zaken. Ook ongerealiseerde waardestijgingen en waardedalingen van bezittingen per einde van het jaar ten opzichte van het begin van het jaar worden als rendement aangemerkt. Dit laatste geldt niet voor onroerende zaken; deze resultaten worden pas belast bij verkoop. Belast wordt in zijn algemeenheid de vermogensaanwas en in sommige gevallen de vermogenswinst; derhalve is er sprake van een hybride systeem.

Wat moet het worden wat zal het zijn?

De Tweede Kamer is aan zet en dit zal een mooie testcase worden voor het nieuw rolmodel wat de Tweede Kamer wordt geacht te gaan uitvoeren. De demissionaire Staatssecretaris heeft aangegeven dat er een aantal mogelijkheden; of je neemt dit wetsvoorstel over in de hybride vorm, of je kiest voor een voorstel met belasting naar alleen werkelijk rendement en volledig vermogenswinstbelasting of je neemt het wetsvoorstel niet aan. Budgettaire eisen zullen hierbij uiteindelijke een belangrijke rol gaan spelen.

Mogelijke opties

De mogelijke opties kunnen zijn?

  1. Het invoeren van het hybride conform het huidige wetsvoorstel;
  2. Een aangepast wetsvoorstel met als uitgangspunt werkelijk genoten rendement en een vermogenswinst belasting.
    Dit laatste houdt in dat bij verkoop van vermogensbestanddelen van box 3 de resultaten pas op dat moment belast worden.
  3. Het afschaffen van box 3 en invoeren van een vermogensbelasting.
    Dit uitgangspunt kwam verrassend naar voren in het Introductiedossier Beleidsonderwerpen wat vanuit het Ministerie werd aangeboden aan de nieuwe Staatssecretaris. Daarin wordt aangegeven dat het voorgenomen toekomstige stelsel van box 3 uitvoeringstechnisch tot ingrijpende gevolgen gaat leiden bij de Belastingdienst. Opgemerkt wordt: “het alternatief van een vermogensbelasting vraagt minder van het doenvermogen van de burger, is eenvoudiger uitvoerbaar en is daarom aantrekkelijker vanuit het perspectief van de belastingdienst”.
  4. Het afschaffen van box 3 en het implementeren in Box 1. Het RB ( Register belastingadviseurs) heeft daarvoor gepleit en een uitvoerig epistel opgesteld .Volgens het RB kan dat eenvoudig door de werkingssfeer van artikel 3.4 van de wet IB 2001 uit te breiden met ”belastbaar resultaat uit vermogen”.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel