Foto van Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Werkelijk rendement Box 3 volgens de Hoge Raad 6 juni 2024

Ons hoogste fiscale rechtscollege de Hoge Raad (hierna HR) heeft op 6 juni 2024 duidelijkheid verstrekt over het door dezelfde HR in 2021 aangegeven begrip “werkelijk rendement” voor box 3. Daarmee heeft de HR ook tevens de vloer aangeveegd met de uitleg van de Staatssecretaris en diens uitwerkingen in de Herstelwetgeving en Overbruggingswet die van kracht zijn tot en met 2026. Deze uitwerkingen kloppen niet volgens de HR. Werkelijk rendement is volgens de HR gewoon simpel het door een belastingplichtige daadwerkelijk genoten rendement in een jaar. En niet een forfaitair rendement op basis van een saldo van bezittingen en schulden per 1 januari van een jaar.

HR geeft rekenregels voor het werkelijk rendement in box 3

De HR is zo vriendelijk geweest om gelijk aan te geven hoe nu dan dat werkelijk rendement moet worden berekend voor de bezittingen en de schulden in box 3. Om het niet onnodig ingewikkeld te maken wordt de indeling van het huidige box 3 in de Wet inkomstenbelasting 2001 als uitgangspunt genomen.

De regels voor het berekenen van het werkelijk rendement volgens de HR

  1. Het uitgangspunt is het gehele vermogen (bankgelden, spaargelden, vorderingen, effecten, vastgoed, lijfrenten etc. en ook schulden). Voor alle duidelijkheid; de eigen woning behoort hier niet toe; deze is belast in box 1. Per jaar dient het totale rendement over dit jaar te worden berekend.
  2. Er dienen nominale waarden in acht te worden genomen. Dus is er geen plaats voor inflatiecorrecties.
  3. Er is in tegenstelling tot de huidige wetgeving geen plaats voor een heffingvrij vermogen.
  4. Er kan geen rekening worden gehouden met resultaten uit voorgaande jaren. Dus kan er geen verliescompensatie worden toegepast.
  5. Waardemutaties dienen ook in aanmerking te worden genomen; ook al zijn ze niet gerealiseerd! Dus de waardestijging van een niet in een jaar verkocht aandeel behoort ook tot het werkelijk rendement. Doch als deze waarde is gedaald dan is er sprake van een negatief werkelijk rendement. Dit geldt eveneens voor onroerende zaken.
  6. Er kan geen rekening worden gehouden met de gemaakte kosten! De bruto inkomsten zijn belast. Dus bijvoorbeeld bij huren zijn de ontvangen huren belast en kan geen rekening worden gehouden met onderhoudskosten en vaste lasten.
  7. Bij teruggaven van belastingen over voorgaande jaren hoeft de belastingdienst geen rente te vergoeden.

Welke regels moet een belastingplichtige nu gaan hanteren?

Voor de jaren tot en met 2026 kan men kiezen. Of de uitwerkingen van de wettelijke regelingen in een jaar, of de regels van de Herstelwet (voor de jaren tot en met 2022) of Overbruggingswet (voor de jaren vanaf 2023) of de rekenregels volgens de arresten van de HR van 6 juni 2024. Men kan kiezen voor de meest gunstige regeling. Doch dit vergt wel enig rekenwerk en navraag van informatie bij financiële instellingen etc.

Wanneer kan een belastingplichtige actie ondernemen

Op het moment dat er een definitieve aanslag Inkomstenbelasting over een bepaald jaar is opgelegd kan men binnen 6 weken bezwaar aantekenen tegen de hoogte van de aanslag. Indien daar een bedrag aan belasting over box 3 is meegenomen kan men proberen om na te gaan in hoeverre bezwaar zinvol is.

Is alles nu duidelijk?

Nee. De arresten van de HR betrof 5 voorgelegde zaken. In augustus/september van dit jaar wordt nog in 2 zaken uitspraak gedaan. Verder is bekend dat er nog een aantal procedures op de rol staan. Vragen als waardering van onroerende zaken (WOZ en/of waarde in het economisch verkeer, inkomen uit de niet verhuurde vakantiewoning, waardering van vorderingen etc. moeten nog worden beantwoordt.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel