Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Box 3 Rendementspercentages en tarieven

De definitieve rendementspercentages voor het jaar 2023 zijn bekend. Ook de rendementspercentages die de Belastingdienst hanteert bij het vaststellen van de voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2024 zijn bekend gemaakt.

De rendementspercentages voor 2023

Er zijn drie inkomenscategorieën in box 3. Hieronder deze categorieën met de rendementspercentages voor het belastingjaar 2023:

  • Banktegoeden: – 0,92%;
  • Overige bezittingen: -6,17%;
  • Schulden: -2,46% (=aftrekpost).

Per categorie wordt het daadwerkelijke rendement berekend.
Dit totale rendement wordt gedeeld op het totale bedrag en geeft zo een gemiddeld rendement. Dit berekende gemiddelde rendement wordt losgelaten op het totale vermogen minus het vrijgesteld vermogen van € 57.000(per persoon).
De uitkomst van deze rekensom geeft het inkomen in box 3 waarover belasting is verschuldigd.

De rendementspercentages voor 2024

Het rendementspercentage voor de categorie Overige bezittingen voor het jaar 2024 is bekend: 6,04%. De rendementspercentages voor de overige categorieën worden pas later bekend gemaakt; dit als gevolg van de gehanteerde rekengrondslagen. De Belastingdienst hanteert bij de vaststelling van de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2024 de volgende rendementspercentages:
-Banktegoeden- 1,03%;
-Overige bezittingen-6,04%;
-Schulden- -2,47% (=aftrekpost).

Rekengrondslagen van de rendementspercentages

Banktegoeden
Deze wordt gebaseerd op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage van deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden van het lopende kalenderjaar, zoals gepubliceerd door De Nederlandse Bank. Daarbij worden de percentages over de periode van januari tot en met november als uitgangspunt genomen en wordt de maand november dubbel geteld.

Overige bezittingen
Bij de berekening van het rendement voor de categorie ‘overige bezittingen’ gaat men nog steeds uit van een fictieve vermogensmix: 53% onroerende zaken, 33% aandelen en 14% obligaties. Voor onroerende zaken wordt aangesloten bij de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland (bron: CBS), voor aandelen wordt gekeken naar de verandering van de MSCI Europe Standard Gross Local Index (bron: Morgan Stanley) en voor obligaties is het gemiddelde rendement op de 10-jarige Nederlandse staatsobligatie het uitgangspunt (bron: ECB). Deze berekening is altijd gebaseerd op cijfers uit het verleden en dus zijn de definitieve rendementspercentage voor de jaren 2024 en 2025 nu al bekend.
Schulden
Deze wordt gebaseerd op de gemiddelde maandelijkse rente over het totaal uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens van het lopende kalenderjaar, zoals gepubliceerd door De Nederlandse Bank. Ook hier worden de percentages over de periode van januari tot en met november als uitgangspunt genomen en wordt de maand november dubbel geteld.

Schulden
Deze wordt gebaseerd op de gemiddelde maandelijkse rente over het totaal uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens van het lopende kalenderjaar, zoals gepubliceerd door De Nederlandse Bank. Ook hier worden de percentages over de periode van januari tot en met november als uitgangspunt genomen en wordt de maand november dubbel geteld.

Peildatum en tarieve box 3 voor de jaren 2023 en 2024

Het uitgangspunt voor de huidige heffing van box 3 is het vermogen per 1 januari van enig jaar.
He tarief voor het jaar 2023 is 32% en voor het jaar 2024 36%.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel