Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Box 3 De stand van zaken

De toepassing over de uiteindelijke heffing in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2022 blijft onduidelijk.

Er spelen diverse kwesties

Allereerst gaat het om de positie van belastingplichtigen die tegen de aanslagen box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 niet tijdig bezwaar hebben gemaakt ( de zogeheten niet bezwaarmakers) en toch menen recht te hebben op rechtsherstel conform de Wet Rechtsherstel box 3. Daarnaast dient er duidelijkheid te komen over de belastingheffing box 3 over de jaren 2021 en 2022.Hoe om te gaan met de definitieve aanslagen over die jaren?

In alle gevallen lijkt het er op dat de Hoge Raad duidelijkheid moet geven.

Jaren 2017tot en met 2020

Het Ministerie van Financiën en de belangenorganisaties hebben met elkaar de rechtsvragen afgestemd en deze zullen in een aantal procedures worden voorgelegd aan de Hoge Raad.  Het Ministerie van Financiën is de mening toegedaan dat op basis van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad de niet-bezwaarmakers niet hoeven te worden gecompenseerd. Hiertegen is massaal  bezwaar gemaakt door belastingplichtigen.

Jaren 2021 en 2022 (en ook nog voorafgaande jaren)

In zijn algemeenheid gaat het hier om aanslagen die zijn opgelegd na 24 december 2021 ( datum van het arrest van de Hoge Raad).Via een ingewikkeld stukje wetgeving is de “Wet rechtsherstel box 3 “ in werking getreden. Deze geldt voor alle op dat moment nog niet opgelegde definitieve aanslagen met box 3 elementen.

Dit is het antwoord van het kabinet op de eis van het Kerstarrest 2021 om te komen tot heffing box 3 naar het werkelijk rendement. De Staatssecretaris komt met de zogenaamde spaarvariant. Dit zijn forfaitaire rendementen op diverse vermogensbestanddelen; banktegoeden, overige bezittingen en schulden.

Spaarvariant versus werkelijk rendement

De spaarvariant van het kabinet is gebaseerd op wederom een forfaitair rendement met als peildatum 1 januari van het belastingjaar. Het werkelijk rendement ziet echter op het gehele jaar. De spaarvariant gaat uit van verschillende forfaitaire percentages. Deze kunnen in een ieders persoonlijke situatie verschillen met de werkelijke rendementen. En wat te zeggen van ongerealiseerde rendementen (zowel winsten als verliezen). Bijvoorbeeld op onroerend goed, aandelen, obligaties etc.

Een forfaitaire benadering zoals het kabinet voorstaat mag volgens uitspraken van de Hoge Raad uit het verleden. Doch de vraag is in hoeverre dit de allerhoogste toets van de Europese Rechten van de Mens kan weerstaan (discriminatie) alsmede het recht op ongestoord genot van eigendom (artikel 1 Eerst Protocol). Het was namelijk op basis hiervan dat de Hoge Raad  het Kerstarrest heeft gewezen.

Inmiddels hebben diverse Rechtbanken en Gerechtshoven verschillende oordelen geveld. Het is nu aan de Hoge Raad om ook hier duidelijkheid te verschaffen.

Disclaimer

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de  aangeboden informatie. De artikelen kunne verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel