Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Opkoopregelingen voor veeteelthouders-een zegen of een duivels dilemma?

Op 5 juni 2023 zijn dan eindelijk de opkoopregelingen voor veeteelthouders gepubliceerd. De Lbv-plus voor de piekbelasters en de normale Lbv voor anderen die willen stoppen.

Algemeen

Beide regelingen zijn subsidieregelingen met heldere en duidelijke voorwaarden. Belangrijk is dat de regelingen zijn voor degene die dat wil; vrijwillige deelname staat voorop. Ook belangrijk is om te weten dat de aanvraag rechtstreeks wordt uitgevoerd door het RVO in opdracht van het Ministerie van LNV. Geen provincies die hierin een directe rol spelen en dat komt de uitvoering ten goede.

Verder is bij beide regelingen een beroepsverbod van kracht: in de toekomst mag er op wat voor wijze dan ook geen veeteeltbedrijf meer worden uitgeoefend in Nederland en in Europa!

 

De Lbv-plus regeling voor piekbelasters.

Inschrijven voor de regeling kan vanaf 3 juli 2023 tot en met 5 april 2024. Er is een bedrag van 975 miljoen beschikbaar welke wordt toegekend op basis van het principe ‘wie het eerst het eerst maalt”. Het aantrekkelijke zit hem in de 20% extra subsidie die wordt verstrekt bovenop de waarde van de veehouderij. Dit is naast de vergoeding voor het laten vallen van de productierechten. Dat wil niet zeggen dat je gedwongen wordt als ondernemer helemaal te stoppen. Je kunt altijd nog een andere activiteit gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld: akkerbouw of caravan- en camperopslag etc. Alleen de veeteeltactiviteiten moeten gestopt worden. Het ontwikkelen van andere activiteiten biedt meer mogelijkheden in fiscaal opzicht door het verruimen van de herinvesteringsreserve. Er hoeft dan minder belasting te worden betaald over de winst als gevolg van de uitgekeerde subsidies.

 

De Lbv-regeling

Het verschil met de Lbv plus regeling is dat je voor de Lbv-regeling in aanmerking komt als je minder dan 2500 mol stikstof uitstoot hebt maar wel wilt stoppen. Als men binnen 25 kilometer van een Natura 2000 zit en voldoet aan de vastgestelde minimale uitstootnormen komt men voor deze subsidie in aanmerking. Ook hier is de deelname op basis van vrijwilligheid.

De regeling vangt aan op 3 juli 2023 en loopt tot en met 1 december 2023 en er is in totaal 500 miljoen beschikbaar .De hoogte van de subsidie wordt door de Minister vastgesteld op grond van de hoogte van de stikstofdeposities van de aanvragers.

Kanttekeningen bij de regelingen

Een belangrijk bezit van met name melkveehouders  zijn de landbouwgronden. Deze krijgen na het stoppen een andere functie krijgen en waarschijnlijk een lagere waarde. Hiervoor wordt geen subsidie verstrekt en de gronden worden voor de veeteelthouder privé bezit indien de onderneming geheel wordt gestaakt.

Alhoewel provincies en gemeente geen directe rol spelen in deze subsidieregelingen zijn ze wel flankerend betrokken in het proces. Als eis wordt bijvoorbeeld gesteld dat er vergunningen etc. moeten worden ingetrokken en dat bestemmingen van ondergronden en landbouwgronden dienen te worden gewijzigd. Verder wil de veeteelthouder die stopt graag weten welke eventuele andere bedrijfsmatige activiteiten op zijn of haar erf kan worden uitgevoerd. Van met name gemeenten zal een bepaalde flexibiliteit worden gevraagd in de procesmatige behandelingen. Een veeteelthouder heeft baat bij tijdige duidelijkheden vooraf om te komen tot een weloverwogen beslissing. Ik ga er vanuit dat een gemeenten in dezen een actieve rol gaan spelen.

Ook is van belang om te weten van financiële instellingen hoe om te gaan met verstrekte leningen voor veeteelthouders die overwegen om binnen hun onderneming een andere tak van sport te gaan beoefenen. Vooral nu het Landbouwakkoord is geklapt.

De veeteelthouder die niet wil stoppen-een duivels dilemma!

Voor de veeteelthouder die niet wil (of niet kan) stoppen en piekbelaster is dreigen veel onzekerheden. Zij kunnen vanwege het beroepsverbod geen gebruik maken van de opkoopregelingen. De veeteelthouders –piekbelasters  die niet willen stoppen staan op dit moment voor een duivels dilemma! Nu het Landbouwakkoord is geklapt dient naar mijn mening het Ministerie van LNV op zeer korte termijn duidelijk te maken wat de regelingen voor innovaties, extensiveren, biologische en natuur inclusieve landbouw gaan inhouden. Daarmee wachten tot het najaar is geen optie!

De piekbelasters die niet willen stoppen mogen hopen dat de aangekondigde nadere maatregelen  voor hen voldoende mogelijkheden gaan bieden om door te gaan.

 

Kortom: geen Landbouwakkoord maar dan nu wel op korte termijn stappen maken om duidelijkheid te verschaffen.

Disclaimer

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen.Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de  aangeboden informatie. De artikelen kunne verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Dit artikel is gepubliceerd op 27 juni 2023.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel