Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

De piekbelaster en zijn of haar landbouwgrond

Volgens de regelingen wordt er subsidie verstrekt indien men voldoet aan de gesteld voorwaarden en besluit om de activiteiten te staken op de veehouderij locatie en niet elders in Nederland en Europa opnieuw veehouderijactiviteiten op te starten.

Waar wordt subsidie voor verstrekt?

Er wordt subsidie verstrekt voor:
a-het laten vervallen van het productierecht;
b-het verlies van de waarde van de productiecapaciteit die wordt gesloten;
c-voor de kosten van het afbreken en verwijderen van de gebouwen en installaties op de productielocatie.

Er wordt dus geen subsidie verstrekt voor de landbouwgronden welke door de veehouder worden gebruikt voor veehouderijactiviteiten.
De subsidieregeling betreft alleen de productielocatie omdat daar de uitstoot van stikstof plaats vindt.

Borging sluiting productiecapaciteit

Om er voor te zorgen dat er geen veehouderijactiviteiten meer worden uitgevoerd op de productielocatie moet de deelnemer zorgen voor het intrekken van de omgevingsvergunning bij de gemeente. Dit zal betekenen dat er een bestemmingswijziging moet gaan plaats vinden.
Ook dient de deelnemer er voor te zorgen dat een verstrekte milieuvergunning wordt ingetrokken.
Ook een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming moet worden ingetrokken; dit moet worden uitgevoerd door de Provincie.
Let wel: het betreft hier alleen de productielocatie.

Wat moet worden verstaan onder productielocatie?

In artikel 1 van het Besluit in de Staatscourant staat aangeven over wat voor locaties het precies gaat. Onder de veehouderijlocatie wordt verstaan: “vestigingsplaats van een veehouderij, bestaande uit het erf, bedoeld in artikel 1 van bijlage II Van het Besluit omgevingsrecht…, van de vesting”.
In artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht staat:”-erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover er een bestemmingsplan of een beheer verordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden”.

De landbouwgronden buiten de productieloactie

Op grond van bovenstaande is het duidelijk dat landbouwgronden buiten de productielocatie buiten de subsidieregelingen vallen en ook niet onderhevig zijn voor wijzigingen van de omgevingsvergunning en intrekken van andere vergunningen.

Dit geeft aanleiding tot diverse vragen over hoe nu verder met deze landbouwgronden.
In principe kunnen deze landbouwgronden worden gebruikt voor veehouderij. Doch niet meer door de veehouder die gebruik heeft gemaakt van de opkoopregeling!
Maar het verpachten aan een andere veehouders behoort wel tot de mogelijkheden.
Mogelijk dat deze laatstgenoemden hiervoor mogelijkheden zien om middels extensiveren te ontsnappen aan de norm van de te hoge stikstofuitstoot voor zijn of haar bedrijf.

Hoe moet de piekbelaster hier mee omgaan?

Als de piekbelaster heeft besloten gebruik te maken van de opkoopregeling dan moet hij of zij daarna nog een aantal bedrijfseconomische beslissingen nemen met betrekking tot de landbouwgronden.
Wil ik helemaal stoppen of wil ik mogelijk op een andere wijze nog bedrijfsmatig activiteiten blijven uitvoeren.

Als men helemaal wil stoppen dan kan eventueel de landbouwgrond worden verkocht aan derden met daarop nog steeds de landbouwbestemming. Of men kan omgevingsvergunningen etc. laten opheffen voor ook de landbouwgronden. Daarmee verliest het de bestemming landbouwgrond en is het mogelijk geschikt voor andersoortige activiteiten; bijvoorbeeld het vestigen van een zonnepark.

Als men toch andersoortige landbouwactiviteiten (bijvoorbeeld akkerbouw) wil ontwikkelen dan is wijzigingen van vergunningen etc. niet aan de orde. Men kan dan ook een deel van de landbouwgronden verpachten aan veeteelthouders. De vraag is dan alleen of er in fiscaal opzicht nog steeds sprake is van een onderneming en of de verpachte landbouwgronden daar deel van uitmaken.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel