Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

De piekbelaster en de belastingheffing over de opkoopregeling Lbv-plus (en Lbv)

Er is een Werkgroep fiscale aspecten betreffende de Lbv- en Lbvp-lus -regelingen bezig geweest om zo goed mogelijk de fiscale gevolgen in kaart te brengen. In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van LTO Nederland en de Belastingdienst. Men heeft zoveel mogelijk aspecten betreffende Inkomstenbelasting (en dus ook vennootschapsbelasting),Omzetbelasting, Overdrachtsbelasting en Schenk- er erfbelasting beoordeeld.Op veel punten was men het met elkaar  eens doch op een aantal punten is er verschil van mening.Hier een aantal aspecten aangaande de Inkomstenbelasting ( en dus ook vennootschapsbelasting) waarbij de nadruk bij de Lbv-plus regeling. Let wel: dit is geen uitputtende opstelling van de geopperde zienswijzen.

 

Subsidievergoedingen Lbv-plus (en Lbv)

De volgende subsidieonderdelen worden onderkend:

1.Subsidie voor het laten vervallen van de productierechten (fosfaat-, varkens- en pluimveerechten)

Dit wordt aangemerkt als een vermogensschadevergoeding. De opbrengst hiervan minus de (eventuele) fiscale boekwaarde wordt aangemerkt als stakingswinst.

2.Subsidie voor het laten bewerkstelligen van het verliezen van de productiecapaciteit (de stallen) van koeien, vleeskalveren, varkens en pluimvee.

Dit wordt ook aangemerkt als een vermogensschadevergoeding. De opbrengst hiervan minus de fiscale boekwaarde wordt aangemerkt als stakingswinst.

3.De bijdrage in de sloopkosten (een vergoeding per vierkante meter) wordt aangemerkt als een kostenvergoeding. Mochten de sloopkosten hoger zijn dan de vergoeding dan moeten die in mindering worden gebracht op de subsidie verstrekt voor het tenietgaan van de productierechten genoemd onder punt 2.

De onder 1 en 2 berekende boekwinsten kunnen in principe in aanmerking worden genomen voor de toepassing van de herinvesteringsreserve (zie hierna).

 

Wat is het moment van staken van de veeteeltactiviteiten?

Het moment van staken bepaalt de ondernemer zelf. Bij bijvoorbeeld de toepassing van de LBV-plus dienen er aan allerlei formaliteiten te worden voldaan voordat er kan worden gestart met de afbouw van de activiteiten en daarna komt sloop aan de orde. Pas als de sloop van bedrijfsopstallen is voltooid wordt de (gedeeltelijke) staking van de onderneming afgerond.

Overeengekomen is dat op moment van de (voorwaardelijke) subsidieverlening of na het sluiten van de modelovereenkomst de winst in aanmerking mag worden genomen. Voorts dient met betrekking tot het vervallen van het productierecht het uiterste moment van winstneming te zijn het moment waarop de productierechten bij RVO komen te vervallen.

De toepassing van de herinvesteringsreserve.

Met het toepassen van deze fiscale faciliteit kunnen boekwinsten bij vervreemding van bedrijfsmiddelen in mindering worden gebracht op nieuwe investeringen. Dit voorkomt voortijdige betaling van belasting. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van het voortzetten van een onderneming. Ook is er sprake zijn van een boekwaarde-eis; je mag niet lager uitkomen dan de bestaande boekwaarde. Verder moeten de vervangende investeringen eenzelfde economische functie binnen de onderneming vervullen.

Indien er sprake is van overheidsingrijpen is er sprake van een verruimde toepassing van de herinvesteringsreserve. De Lbv-plus wordt aangewezen als overheidsingrijpen. Dan vervalt de eis van eenzelfde economische functie. Doch de verruimde herinvesteringsreserve mag niet in mindering worden gebracht op niet afschrijfbare bedrijfsmiddelen zoals cultuurgrond.

Wel mogen de boekwinsten op bedrijfsmiddelen waarvoor geen subsidie wordt verleend (machines, werktuigen, inventaris en gebouwen niet gebruikt voor de dierhuisvesting) ook worden toegevoegd aan de verruimde herinvesteringsreserve.

Een voorwaarde voor het toepassen van de herinvesteringsreserve is er wel de eis dat er sprake moet zijn een onderneming. Bij volledige staking van de onderneming is de herinvesteringsreserve dus niet van toepassing. Mogelijk dat er binnen het geheel van de onderneming nog andere activiteiten zijn of worden ontwikkeld die ook als een onderneming kunnen worden aangemerkt; bijvoorbeeld bij gemengde bedrijven. Of hier sprake van is zal moeten blijken uit bijvoorbeeld de administratie.

In de voorjaarsnota 2023 is aangekondigd dat de herinvestering zal worden verruimd, zodat die ook van toepassing kan zijn wanneer door overheidsingrijpen een onderneming gedeeltelijk wordt gestaakt en er wordt geïnvesteerd in een andere onderneming.

Hoe om te gaan met de waardedaling van de landbouwgronden?

De subsidie wordt verstrekt voor het slopen van de dierenverblijven op de veehouderijlocatie en niet voor de landbouwgronden. Voorwaarde is dat de ondernemer de omgevingsvergunning moet laten intrekken of zodanig moet wijzigen dat er niet langer sprake meer is van een veehouderij. Afhankelijk van de wijze van de inhoud van de omgevingsvergunning kan het zijn dat de landbouwgronden buiten de veehouderijlocatie ook getroffen worden door de wijziging. Dit kan een lagere waarde van deze gronden tot gevolg hebben waarvoor geen subsidie wordt verstrekt. Volgens LTO is dit een vermogensverlies wat in mindering moet komen op de winst. Volgens de Belastingdienst valt dit onder de landbouwvrijstelling en is er geen sprake van een vermogensschade. Dus hier is een duidelijk verschil van mening wat waarschijnlijk in de toekomst door de rechter zal moeten worden beslecht.

Disclaimer

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel