Marten Visser

Marten Visser

FISCALIST, AUTEUR &

BEDRIJFSADVISEUR

Vennootschapsbelasting diversen

Er zijn weinig wijzigingen voor de vennootschapsbelasting 2024 ten opzichte van het jaar 2023.
Onderstaand wat fiscale wetenswaardigheden en reminders gezien vanuit het oogpunt van de BV.

De tarieven voor de vennootschapsbelasting

Voor het jaar 2024 blijven de tarieven ongewijzigd ten opzicht van het jaar 2023. Voor de eerste € 200.000 geldt een tarief van 19% en daarboven een tarief van 25,8%.

Uitkering dividend aan de DGA in 2024

Het uitkeren van dividend in 2024 aan de DGA is in zijn algemeenheid belast bij de DGA tegen een tarief van 33% in de inkomstenbelasting.
Voor het jaar 2023 was dit tarief nog 26,9%.
Voor 2024 is echter (al in 2022) besloten dat er een eerste opstapje komt van€ 67.000 wat belast is tegen een eenmalig laag tarief van 24,5%. Mocht de DGA een fiscaal partner hebben dan geldt in totaal een bedrag van
€ 134.000 wat mag worden uitgekeerd tegen dit lagere tarief.
De BV houdt 15% dividendbelasting in wat door de DGA bij zijn of haar aangifte inkomstenbelasting als voorheffing in acht mag worden genomen.

Verrekening van ingehouden dividendbelasting

Indien er een effectenportefeuille wordt aangehouden door de BV dan kan de eventueel ingehouden dividendbelasting op aan de BV uitgekeerde dividenden worden verrekend met de verschuldigde vennootschapsbelasting over dat jaar.
Ingaande het jaar 2022 is al bepaald dat er nooit meer aan dividendbelasting kan worden verrekend dan het bedrag wat aan vennootschapsbelasting is verschuldigd. Het niet verrekende deel kan in de toekomstige jaren onbeperkt worden verrekend met de alsdan verschuldigde vennootschapsbelasting.
Het probleem is hier dat er dus wel vennootschapsbelasting verschuldigd moet zijn en er dus winst gemaakt moet worden in die jaren!
Het aanhouden van een effectenportefeuille met bijvoorbeeld vermogensbeheer door een bank kan hierbij in de weg staan (zie hierna)

De waardering van de effectenportefeuille

Bij het aanhouden van een effectenportefeuille mogen de aanwezige effecten per balansdatum in overeenstemming met de winstprincipes (volgens goedkoopmansgebruik) van de vennootschapsbelasting worden gewaardeerd op aanschafwaarde of lagere beurswaarde per balansdatum.
Gevolg van deze systematiek is dat er in feite pas winst (of verlies) wordt gerealiseerd bij verkoop van de effecten. Dit kan tot gevolg hebben dat er in een jaar geen of weinig winst wordt gerealiseerd en men niet toekomt aan de verrekening van de ingehouden dividendbelasting bij de uitkering van de dividenden van aandelen in de portefeuille.
Men zou kunnen overwegen in enig jaar het systeem van waardering te wijzigen en wel de daadwerkelijke beurswaarde per balansdatum te hanteren. Doch als men dit doet dan dient ook dit systeem de volgende jaren te worden gehanteerd.
Beter is het om in overleg met de vermogensbeheerder te komen tot tussentijdse realisatie van winst bij verkoop van effecten. De opbrengst kan dan gelijk weer worden geïnvesteerd in de portefeuille.

Rente schuld DGA aan de BV

Er is geen standaard antwoord op de vraag wat voor rente in rekening moet worden gebracht voor de schuld die de DGA aan zijn of haar BV heeft.
Sommigen hanteren standaard de ECB-rente voor basisherfinancieringsoperaties.
Een andere methode is als uitgangspunt te nemen de zakelijke spaarrente die door banken wordt gehanteerd met daarbij een opslag afhankelijk van de privé solvabiliteit van de DGA. Deze opslag zou kunnen variëren tussen de 0,5% en 2,5% en in sommige gevallen zelfs nog hoger.
Het te hanteren rentepercentage hangt dus in veel gevallen af van de persoonlijke situatie van de DGA.

Giften via de BV

Er is veel commotie geweest over het voorstel om de giftenaftrek via de BV niet meer toe te staan. Uiteindelijk gevolg: het wetsvoorstel is geschrapt en de bestaande situatie blijft ook voor 2024 bestaan.
Deze is: giften door de BV zijn aftrekbaar tot maximaal 50% van de winst in het betreffende jaar. Indien deze giften in het jaar minder dan € 100.000 zijn dan zal ook door de Belastingdienst niet worden gesteld dat er sprake is van een uitdeling aan de DGA van de BV.

De informatie in de artikelen heeft een signalerend karakter, is niet bedoeld als advies en de ontvanger/gebruiker kan hieraan geen rechten ontlenen. Tekst: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze artikelen kan Nettax BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie. De artikelen kunnen verwijzen naar andere websites en andere bronnen.

Deel dit artikel